*/

W załączeniu zamieszcza się Uchwałę nr VI/27/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków. Uchwała została przyjęta w ramach realizacji projektu  :"Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego".

Konsultacje społeczne stanowią postępowanie, w którym przedstawiciele różnych szczebli władz, poddają pod ocenę i weryfikacje mieszkańców swoje zamierzenia dotyczące np. projektów aktów prawnych (zmiany lub stanowienie nowych), inwestycji lub innych zamierzeń, które będą wpływać na życie codzienne, jego jakość i pracę mieszkańców. Konsultacje mają na celu zebranie opinii na dany temat, ich ewentualną korektę i informowania o zmianach i ostatecznym kształcie.

Konsultacje społeczne to sposób zbierania opinii przy podejmowaniu kluczowych planów, strategii,  decyzji, stanowisk, propozycji itp. od organizacji i osób, które znajda się pod wpływem, w bezpośrednim zasięgu podjętych planów czy też praktycznych działań.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie gminy są przepisy ustaw o:

            Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa uchwała Rady Gminy Gorzków nr IV/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Zasady te mają charakter obligatoryjny i dodatkowo wymów ten jest opisywany każdorazowo w Rocznym Programie Współpracy.