*/

Projekt: „Święto Chleba w Gorzkowie jako forma aktywizacji społecznej ” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 23-07-2014 do dnia 23-12-2014 r. na podstawie umowy nr 02622-6930-UM0344704/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 20.11.2014 r.

Celem projektu jest promocja lokalnych walorów kulturowych i gospodarczych związanych z obrzędami ludowymi oraz aktywizacja mieszkańców gminy Gorzków poprzez organizację imprezy plenerowej rekreacyjnej z wystawą regionalnych produktów i przeglądu lokalnych zespołów ludowych.

Festyn odbył się w dniu 15 sierpnia 2014 r. w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość całkowita projektu wynosi: 18 962,07 zł., a wartość przyznanej pomocy 9 824, 73 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader,   działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Projekt: „Remont i zakup wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 03-03-2014 do dnia 30-12-2014 r. na podstawie umowy nr 02520-6930-UM0344262/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 29.09.2014 r.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarze wsi Czysta Dębina poprzez rozwój funkcjonalnej i ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w postaci świetlicy wiejskiej

Z obiektu korzystają mieszkańcy Czystej Dębiny oraz Czystej Dębiny-Kolonii, stowarzyszenia i grupy nieformalne. Będą tam również odbywać się imprezy rekreacyjne: festyny, pikniki i zawody strażackie.

Zakres robót budowlanych obejmował:

 • wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwieralne z witrynami PCV o pow. do 2.0 m2. - 13, 40 m2 w sali głównej oraz 7,65 m2 w korytarzu. Razem: 21,05 m2
 • obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m.- 3 szt. w sali głównej oraz 3 szt. w korytarzu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Razem 6 szt.
 • wymiana drzwi płytowych wewnętrznych w sali głównej- 4,20 m2.
 • wymiana drzwi zewnętrznych z blachy wytłaczanej, dwuskrzydłowych - 2,60 m2 wraz z montażem witryn w kolorze drzwi zewnętrznych - 0,97 m2,
 • wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - 1, 80 m2,
 • uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach w korytarzu - 1,18m3, uzupełnianie tynków wewnętrznych w korytarzu - 21,74 m2, obróbka krawędziowa glifów z zastosowaniem siatki zbrojeniowej - 42,16 m2.
 • malowanie dwukrotne ścian i sufitów w kolorze jasnym - 254, 88 m2 w sali głównej oraz 119, 38 m2 w korytarzu. Razem: 374, 26 m2.
 • przyłączenie kominka żeliwnego o mocy 12kW

Zakup wyposażenia polegał na dostawie: 8 stołów świetlicowych, 32 krzeseł.

Roboty i dostawy zostały wykonane w okresie wrzesień – listopad 2014 r.

Wartość całkowita projektu wynosi: 34 052,48 zł., a wartość przyznanej pomocy 19 999. 00 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader,  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

Projekt: „Budowa infrastruktury sportowej na boisku w Gorzkowie-Osadzie Etap I.” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 06-02-2014 do dnia 29-09-2014 r. na podstawie umowy nr 00531-6930-UM0330644/13 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest rozwój rekreacji i kultury fizycznej oraz aktywizacja ludności poprzez budowę infrastruktury sportowej na istniejącym boisku gminnym w Gorzkowie-Osadzie.

Z obiektu korzysta klub sportowy GKS Zryw Gorzków, odbywają się tam również imprezy rekreacyjne: festyny, pikniki i zawody strażackie.

Zakres robót budowlanych obejmował: trybuny dla 150 osób, miejsca zadaszone dla zawodników (kabiny) 2x13 miejsc, ogrodzenie (wys. 4 m.) - 76 m. i piłkochwyt (wys. 4 m) – 30 m., montaż bram rozwieranych i furtki, chodnik z kostki brukowej – 438 m2.

Wartość całkowita projektu wynosi: 153 995, 54 zł., a wartość przyznanej pomocy 50 000, 00 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

 

Projekt „Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz budowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez zakup kostiumów historycznych i używanie ich podczas imprez kulturalnych w Gminie Gorzków.

W ramach projektu zostały zakupione następujących kostiumy historyczne.

 • Kostium szlachecki XVI-XVII w. - 2 szt. przeznaczony do inscenizacji wydarzeń kulturalnych, obrzędów religijnych i historycznych typu: korowód dożynkowy, korowód Trzech Króli, scenki teatralne i rodzajowe.
 • Kostium szlachecki (kobiecy) XVI - XVII w. - 4 szt. przeznaczony j. w. oraz dla kobiet z zespołu kulinarnego do promocji kuchni staropolskiej podregionu.
 • Kostium staropolski męski niższych warstw XVI - XVIII w. - 2 szt. przeznaczony j. w., dodatkowo promujący wielokulturowość dziedzictwa historycznej Rusi Czerwonej (elementy ruskie, kozackie)
 • Kostium staropolski kobiecy (ludowy) niższych warstw XVI-XVIII w. 10 szt. przeznaczony j.w. oraz dla kobiet z zespołu śpiewaczego wykonującego muzykę dawną. Zespół zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
 • Strój ludowy męski - XIX/XX w. - 7 szt. dedykowany Gorzkowskiej Kapeli Ludowej, która wykonuje muzykę ludową (lubelską, krzczonowską). Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
 • Strój ludowy kobiecy (krzczonowski) XIX/XX w. - 1 szt. - kompletny strój przeznaczony dla wokalistki Gorzkowskiej Kapeli Ludowej

Projekt jest realizowany przez Gminę Gorzków na podstawie umowy nr 02475-6930-UM0344264/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego. Okres realizacji projektu 03.03.2014 r. – 31.12.2014 r. Całkowity koszt projektu wynosi 24 050, 85 zł, a wartość dofinansowania 15 642, 82 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.