*/

 

W ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” został opracowany Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków  dotyczące modelu współpracy  oraz załączniki.

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzków z dnia 23 czerwca 2015 r.

Załączniki do Zarządzenia

W załączeniu zamieszcza się wynika badania Lokalnym Indeksem Współpracy w Gminie Gorzków, przeprowadzonego w okresie od dnia 25.05.2015 r. do dnia 22.06.2015 r. badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego".   

W załączeniu zamieszcza się sprawozdanie Gminy Gorzków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 opracowane i publikowane na podstawie art 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) 

W załączeniu zamieszcza się Uchwałę  nr XLV/249/2014 Rady Gminy Gorzków  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok,  oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.482.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

Inicjatywa lokalna została wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy, którzy uznają konieczność realizacji inwestycji lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

W załączeniu zamieszcza się „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce".

1. „Część pierwsza: Model regrantingu wraz z instrukcją stosowania” 

2. „Część druga: Użyteczne wzory i przykłady dokumentów”

 

W załączeniu zamieszcza się podstawowe akty prawne regulujące zasady działania sektora organizacji pozarządowych (NGO) oraz współdziałanie sektora trzeciego z organami administracji publicznej.

 

W załączeniu zamieszcza się raport, który  został opracowany w ramach zadania nr 1 projektu „Wzmocnienie  mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF). Projekt MWF jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem  projektu jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji  Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1. Dokument w załączeniu.