*/


Problemem jest słaba współpraca JST i NGO i utrwalanie relacji typu zleceniobiorca-zleceniodawca. Źródło problemu tkwi w kulturze współpracy w Gminach Szlaku Jana III Sobieskiego.
Grupa docelowa projektu to 60 osób z 30 organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Szlaku Jana III Sobieskiego tj. gmin: Gorzków, Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Wólka i Spiczyn ( z woj. lubelskiego), 20 osób z w/w JST oraz 120 osób, które staną się wolontariuszami WN w ramach realizacji inicjatyw budżetu partycypacyjnego.
Celem głównym projektu jest poprawa, jakości współpracy JST i NGO z 6 gmin Szlaku JIIIS poprzez zwiększenie umiejętności współpracy 80 osób z JST i NGO w zakresie informowania, konsultowania i partycypacji oraz wdrożenie narzędzi konsultacyjnych zgodnych z modelem współpracy JST i NGO do 30.06.2015 r.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:
• Podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności współpracy JST i NGO w zakresie wymiany informacji, konsultowania i partycypacji obywatelskiej u 80 UP, w tym 20 z JST (48 K i 32 M) do 31.03.2015 r.
• Wypracowanie i wdrożenie w 4 JST standardów: wzajemnego informowania JST i NGO (do VII 2014 r.), konsultowania współpracy (do 30.III.2015 r.), tworzenia infrastruktury współpracy (do 30 VI 2015 r.)
• Standaryzacja procedur współpracy wśród gmin Szlaku JIIIS, zwiększenie synergii oraz upowszechnianie standardów (do 30.VI.2015 r.)
• Zwiększenie partycypacji obywatelskiej we wdrażaniu współpracy JST i NGO na Szlaku JIIIS (do 30.III.2015 r.)

Oczekiwane efekty realizacji projektu:
• Wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Projekt przyczyni się do wzrostu efektywności mechanizmów konsultacyjnych wdrażając konsultacje i współpracę tam, gdzie jej, jakość jest najniższa. Wartością dodaną w projekcie będzie: wzrost troski o jakość życia mieszkańców we współpracy JST i NGO w 6 gminach oraz wzrost świadomości UP na temat równości szans K i M co nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS