*/

Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego

Projekt „Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz budowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez zakup kostiumów historycznych i używanie ich podczas imprez kulturalnych w Gminie Gorzków.

W ramach projektu zostały zakupione następujących kostiumy historyczne.

  • Kostium szlachecki XVI-XVII w. - 2 szt. przeznaczony do inscenizacji wydarzeń kulturalnych, obrzędów religijnych i historycznych typu: korowód dożynkowy, korowód Trzech Króli, scenki teatralne i rodzajowe.
  • Kostium szlachecki (kobiecy) XVI - XVII w. - 4 szt. przeznaczony j. w. oraz dla kobiet z zespołu kulinarnego do promocji kuchni staropolskiej podregionu.
  • Kostium staropolski męski niższych warstw XVI - XVIII w. - 2 szt. przeznaczony j. w., dodatkowo promujący wielokulturowość dziedzictwa historycznej Rusi Czerwonej (elementy ruskie, kozackie)
  • Kostium staropolski kobiecy (ludowy) niższych warstw XVI-XVIII w. 10 szt. przeznaczony j.w. oraz dla kobiet z zespołu śpiewaczego wykonującego muzykę dawną. Zespół zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
  • Strój ludowy męski - XIX/XX w. - 7 szt. dedykowany Gorzkowskiej Kapeli Ludowej, która wykonuje muzykę ludową (lubelską, krzczonowską). Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.
  • Strój ludowy kobiecy (krzczonowski) XIX/XX w. - 1 szt. - kompletny strój przeznaczony dla wokalistki Gorzkowskiej Kapeli Ludowej

Projekt jest realizowany przez Gminę Gorzków na podstawie umowy nr 02475-6930-UM0344264/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego. Okres realizacji projektu 03.03.2014 r. – 31.12.2014 r. Całkowity koszt projektu wynosi 24 050, 85 zł, a wartość dofinansowania 15 642, 82 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.