*/

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

W załączeniu zamieszcza się sprawozdanie Gminy Gorzków z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 opracowane i publikowane na podstawie art 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)