Roczny Program Współpracy na rok 2015

  • Drukuj

W załączeniu zamieszcza się Uchwałę  nr XLV/249/2014 Rady Gminy Gorzków  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok,  oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.482.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.