*/

Prawne uwarunkowania współpracy finansowej pomiędzy gminami i powiatami a organizacjami pozarządowymi.

 

W załączeniu zamieszcza się raport, który  został opracowany w ramach zadania nr 1 projektu „Wzmocnienie  mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF). Projekt MWF jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem  projektu jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji  Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.