*/


Konferencja otwierająca projekt „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”
(26 czerwca 2014, Miejski Dom Kultury Piaski, ul. Lubelska 22)
I. godz. 16.00 diagnoza współpracy JST i NGO "między potencjałami, a rzeczywistością" 
możliwości prawne i ramy współpracy, zaplecze współpracy, chęci (wola) do współpracy, efekty
współpracy, dyskusja
II. godz. 16.30 diagnoza współpracy w ramach PIN
współpraca między inicjatorami, z wolontariuszami, z Ekologicznym Klubem UNESCO i Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP), z innymi NGO, z JST, współpraca inicjatyw PIN między sobą
przerwa kawowa
III. godz. 17.15 debata open space: „między konkurencją, a współpracą”
w trakcie debaty szwedzki stół
IV. godz. 18.00 decyzje dotyczące współpracy w ramach PIN 
wizja dalszych działań PIN
prezentacja filmu PIN
losowanie miejsc debaty i głosowania PIN
podjęcie wspólnych decyzji co do terminu debaty i głosowania PIN
 
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek , którego liderem jest Klubu UNESCO z siedzibą w Piaskach Lubelskich na projekt pt.: "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego" składany w dniu 03.06.2013 r, w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_11_13 pt;" Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" w dniu 28.08.2013 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej projektów do dofinansowania ( www.kapitalludzki.gov.pl w zakładce aktualności).
Projekt rozpoczął się w styczniu 2014 roku. Skierowany jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów z terenu gmin Szlaku Sobieskiego (Wólka, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków, Spiczyn).
W projekcie istnieje ścieżka wsparcia dla nieformalnych grup mieszkańców - będziemy między innymi promować i współfinansować pomysły mieszkańców na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (np. remont mostka, ukwiecenie parku, odnowienie kapliczki itp.) lub pomysły na działania dla grup marginalizowanych (np. gry i zabawy dla dzieci, festiwale itp.), czy też inne pomysły ważne dla spraw wspólnych.
W Projekcie istnieje też ścieżka wsparcia dla organizacji pozarządowych i samorządu –między innymi wspólne szkolenia, warsztaty i spotkania ustalające standardy współpracy w zakresie przekazywania informacji, planu współpracy, realizacji wniosków o dotacje, prac komisji przyznających dotacje, itd.
Bliższe informacje można uzyskać w Gminie Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie projektu   www.tarczasobieskiego.pl