*/

Gorzków-Osada, 07.09.2015 r.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016" zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Gorzków do składania propozycji zadań publicznych planowanych do realizacji we współpracy z Gminą Gorzków w 2016 r.

Zgłoszone propozycje posłużą Wójtowi Gminy Gorzków do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2016 r. w ramach „Rocznego Programu Współpracy…”

Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wersji papierowej na adres: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2016" w terminie do 21 września 2015 roku.

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić, jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
 • Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 • Rozwój produktów lokalnych;
 • Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz   budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców gmin:

 • Gmina Krasnystaw – 02.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Fajsławice - 03.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Żółkiewka - 04.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Gorzków - 07.09.2015 r. (Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie);
 • Miasto Krasnystaw – 08.09.2015 r. (siedziba LGD Krasnystaw PLUS”)
 • Gmina Kraśniczyn - 09.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Łopiennik Górny – 10.09.2015 r. (GOK w Łopienniku Górnym)
 • Gmina Siennica Różana - 11.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Rudnik - 14.09.2015 r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Izbica – 15.09.2015 r. (Urząd Gminy).

Ramowy program spotkań:

 • Identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ankieta
 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 • Dyskusja na temat wizji rozwoju i możliwych kierunków rozwoju a także celów LSR oraz przedsięwzięć możliwych do realizacji poprzez LSR w kontekście założeń programu LEADER w ramach PROW 2014 – 2020

Spotkania odbędą się w godzinach 10.00-13.00

Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek działań realizowanych za pośrednictwem LGD i chcesz zrealizować swój pomysł przyjdź na spotkanie. Serdecznie zapraszamy!