*/

Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r.

Od 24 września wchodzą zmiany w zakresie Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 Ustawy.

Zmiana 32 (zmiana w art. 36 ustawy o działalności pożytku) daje możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie. Od 24 września może ona mieć więcej niż 20 członków. Co najmniej połowę członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji. Oznacza to, że może być ich więcej niż połowa i mogą zdominować Radę. Już przed nowelizację organizacje miały zapewnioną połowę miejsc, ale nie mogły obsadzić ich więcej. Przez lata w pracę RDPP angażowały się głównie organizacje (ich przedstawiciele), więc realnie i tak dominowały. Ustawodawca postanowił tylko ugruntować ten stan i umożliwić dalszy rozwój zgodnie z tym kierunkiem. Jednocześnie w nowym kształcie art. 36 nie określa się proporcji miedzy innymi niż pozarządowi członkami Rady Pożytku czyli przedstawicielami rządu i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Wcześniej te proporcje rozkładały się po równo. Możliwości kształtowania składu RDPP są więc po nowelizacji znacznie bardziej elastyczne.

Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.

Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 9 listopada 2015 r. 

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

  • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
  • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
  • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
  • wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
  • nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.

Źródło: http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/1659157.html